ALL THE ITEMS UP TO 40%!!!!! SHOP NOW

תקנון ומדיניות האתר

2 MUCH,

הנה חנות אינטרנטית
האתר www.2much.online

המוצרים הם המופיעים באתר ומוצעים למכירה בלבד.
התמונות המוצגות הנן להמחשה בלבד.
טו מאצ' אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר והמלאי עשוי להשתנות בכל עת.
טו מאצ' עושה ככל יכולה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר לגבי מידות ותיאור הדגם, אך יובהר כי עלולים להופיע בו אי דיוקים, טו מאצ' לא תישא באחראיות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ללא תקלות על המזמינה לוודא שמסרה את כל הפרטים המדויקים הנדרשים באתר. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, טו מאצ' לא תבטיח שהפריטים יגיעו ליעד. במקרה והפריטים יחזרו לטו מאצ' בעקבות מסירת פרטים שאינם מדויקים או מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום עבור דמי המשלוח.
השלמת עסקת הרכישה מותנת בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת
הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מהמלאי ו\או שישנה בעיה באספקתו מכל סיבה שהיא, טו מאצ' תהיה רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה וזה ייחשב כביטול עסקת הרכישה, במקרה זה, לא תהיה למשתמשת כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד טו מאצ' בקשר ביטול העסקה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה.
 טו מאצ' רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת לפי שיקולה ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
טו מאצ' מתחייבת שלא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה.
יום ביצוע ההזמנה- היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שבצעה המזמינה.
החבילה תארז ותשלח עד יום למחרת ביצוע ההזמנה - בימי העסקים בלבד, לא כולל שישי שבת.
יום העסקים אינו כולל את היום בו בוצעה הרכישה
ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
מובהר כי זמני אספקת הפריטים המפורטים הינם זמנים משוערים, ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' אחר ושאינם תלויים בטו מאצ'. הלקוחה מאשרת כי ידוע לה כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן מאשרת כי ידוע לה כי טו מאצ' לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת הפריטים.
טו מאצ' שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה וזאת ללא צורך המתן התראה והודעה מוקדמת.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.
כל המבצע הזמנה ו\או רכישה דרך האתר מצהיר כי עם ביצוע הפעולה קרא תקנון זה וכי מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה, דרישה ותביעה כנגד האתר או כנגד טו מאצ'